Знаци и табели за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ

Основните задължения на работодателя са осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.  Всички регламентии са описани в Кодекса на труда. Предоставяме кратка извадка със задълженията на работодателя и работника със ЗБУТ

Работодателят е длъжен:

  • Да направи оценка на риска за здравето и безопасността и да предоставя на работещите информация за рисковете (оценката на риска обхваща работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровините и материалите, и други фактори на работната среда). Изискванията са конкретизирани с Наредба № 5 на МТСП и МЗ от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.);
  • Да предприеме необходимите мерки за визуална координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършва работа от работници и служители на други работодатели;

Задължения на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ

  • Задълженията на работниците и служителите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията са свързани с изпълнението на трудовите им дейности. Съобразно възложената работа, работникът или служителят е длъжен да спазва техническите и технологическите правила. Както и да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд . (чл. 26, т. 5 и 6 от КТ). Т.е. основно задължение на всеки работник е активно да участва в осигуряването на безопасните и здравословни условия на труд и да се грижи както за собственото си здраве и безопасност, така и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност (чл. 33 от ЗЗБУТ).

За целта SIGNS.BG предлага набор от визуални информационни елементи съобразени със ЗБУТ

Визуални информационни елементи съобразени със ЗБУТ Необходимата визуална координация на действията за осигуряване безопасност при условията на труд