Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на работното място

Знаци и табели за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ

Основните задължения на работодателя са осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.  Всички регламентии са описани в Кодекса на труда. Предоставяме кратка извадка със задълженията на работодателя и работника със ЗБУТ

Работодателят е длъжен:

  • Да направи оценка на риска за здравето и безопасността и да предоставя на работещите информация за рисковете (оценката на риска обхваща работните процеси и работното оборудване, помещенията, работните места, организацията на труда, използването на суровините и материалите, и други фактори на работната среда). Изискванията са конкретизирани с Наредба № 5 на МТСП и МЗ от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.);
  • Да предприеме необходимите мерки за визуална координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на един обект или работна площадка се извършва работа от работници и служители на други работодатели;

Задължения на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ

  • Задълженията на работниците и служителите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията са свързани с изпълнението на трудовите им дейности. Съобразно възложената работа, работникът или служителят е длъжен да спазва техническите и технологическите правила. Както и да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд . (чл. 26, т. 5 и 6 от КТ). Т.е. основно задължение на всеки работник е активно да участва в осигуряването на безопасните и здравословни условия на труд и да се грижи както за собственото си здраве и безопасност, така и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност (чл. 33 от ЗЗБУТ).

За целта SIGNS.BG предлага набор от визуални информационни елементи съобразени със ЗБУТ

Ново